จัดเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี การประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

(20/12/2561)

ขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

(20/12/2561)

ราคากลาง วงเงิน 1,610,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

(20/12/2561)

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเพชรบุรี การประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

(20/12/2561)

อ.เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวลาด : เอกสารประกวดราคา เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว ๒.๑.๑ พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธี e-bidding

(06/10/2561)

อ.เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวลาด : ประกาศจังหวัด เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว ๒.๑.๑ พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธี e-bidding

(06/10/2561)

อ.เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวลาด : กำหนดราคากลาง เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว ๒.๑.๑ พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธี e-bidding

(06/10/2561)

อ.เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวลาด : TOR ขอบเขตการดำเนินงานจ้าง เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว ๒.๑.๑ พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธี e-bidding

(06/10/2561)

อ.หนองหญ้าปล้อง : ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรค เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว ๒.๑.๑ พัฒนาภูมิทัศน์และเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธี e-bidding

(06/10/2561)