เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวประชาสัมพันธ์ และเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไว

เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี การประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

ขอบเขตของงาน Terms of Reference (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

ราคากลาง วงเงิน 1,610,000 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัดเพชรบุรี การประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D)

คำสั่ง/ประกาศ

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี ประกวดราคาจ้าง โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวย่อยที่ ๒.๒.๑ จัดทำจุด Check in ป้ายเกมส์ยิงปลาFishingMaster|เกมยิงปลาตายไวป้ายบอกทาง ป้ายแสดงเส้นทางฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)